skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Endometriosis xóa Cơ sở dữ liệu: Health Reference Center Academic (Gale) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advances in the medical management of endometriosis

Vincent, K ; Kennedy, S ; Moore, J

BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology, October 2008, Vol.115(11), pp.1459-1460 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1470-0328 ; E-ISSN: 1471-0528 ; DOI: 10.1111/j.1471-0528.2008.01863.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Urological and colorectal complications following surgery for rectovaginal endometriosis

Slack, A ; Child, T ; Lindsey, I ; Kennedy, S ; Cunningham, C ; Mortensen, N ; Koninckx, P ; Mcveigh, E

BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology, October 2007, Vol.114(10), pp.1278-1282 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1470-0328 ; E-ISSN: 1471-0528 ; DOI: 10.1111/j.1471-0528.2007.01477.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Magnetic resonance imaging to assess familial risk in relatives of women with endometriosis

Kennedy, S ; Hadfield, R ; Westbrook, C ; Weeks, D E ; Barlow, D ; Golding, S

Lancet (London, England), 31 October 1998, Vol.352(9138), pp.1440-1 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; PMID: 9807994 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kennedy, S
  2. Moore, J
  3. Westbrook, Cathy
  4. Vincent, K
  5. Kennedy, Stephen

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...