skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Health Reference Center Academic (Gale) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deletion of hypoxia-inducible factor-1α in adipocytes enhances glucagon-like peptide-1 secretion and reduces adipose tissue inflammation

Yoshitaka Kihira ; Mariko Miyake ; Manami Hirata ; Yoji Hoshina ; Kana Kato ; Hitoshi Shirakawa ; Hiroshi Sakaue ; Noriko Yamano ; Yuki Izawa-Ishizawa ; Keisuke Ishizawa ; Yasumasa Ikeda ; Koichiro Tsuchiya ; Toshiaki Tamaki ; Shuhei Tomita

PloS one, 01 January 2014, Vol.9(4), p.e93856 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0093856

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Directory of Open Access Journals (DOAJ)  (1)
  2. OneFile (GALE)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ikeda, Y
  2. Yamano, N
  3. Hirata, M
  4. Tomita, S
  5. Ishizawa, Keisuke

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...