skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Health Reference Center Academic (Gale) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Practical solutions to challenges in research ethics proceedings of Bangalore conference

Speers, Marjorie A ; Bairy, Laxminarayana K

Perspectives in Clinical Research, 2013, Vol.4(4), p.227-232 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2229-3485 ; E-ISSN: 2229-5488 ; DOI: 10.4103/2229-3485.120172 ; PMCID: 3835967 ; PMID: 24312891

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The importance of disease associations and concomitant therapy for the long-term management of psoriasis patients

Mrowietz, Ulrich ; Elder, James T ; Barker, Jonathan

Archives of Dermatological Research, 2007, Vol.298(7), p.309-319 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0340-3696 ; E-ISSN: 1432-069X ; DOI: 10.1007/s00403-006-0707-8 ; PMCID: 1705513 ; PMID: 17021761

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceeding s.(Book Review)

Science, March 13, 1981, Vol.211, p.1153 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Private file creation-database construction: a proceeding with five case studies

American Libraries, April, 1985, Vol.16, p.251(1)

ISSN: 0002-9769

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (3)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bairy, Laxminarayana K.
  2. Mrowietz, Ulrich
  3. Marjorie A Speers
  4. Laxminarayana K Bairy
  5. Barker, J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...