skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Health Reference Center Academic (Gale) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

FoxO and Stress Responses in the Cnidarian Hydra vulgaris (FoxO and Stress in Hydra)

Bridge, Diane ; Theofiles, Alexander G ; Holler, Rebecca L ; Marcinkevicius, Emily ; Steele, Robert E ; Martínez, Daniel E; Shingleton, Alexander W. (Editor)

PLoS ONE, 2010, Vol.5(7), p.e11686 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0011686

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Penile Rehabilitation: The Evolutionary Concept in the Management of Erectile Dysfunction

Hakky, Tariq ; Baumgarten, Adam ; Parker, Justin ; Zheng, Yin ; Kongnyuy, Mike ; Martinez, Daniel ; Carrion, Rafael

Current Urology Reports, 2014, Vol.15(4), pp.1-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1527-2737 ; E-ISSN: 1534-6285 ; DOI: 10.1007/s11934-014-0393-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...