skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Health Reference Center Academic (Gale) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Atorvastatin as a potential anti-malarial drug: in vitro synergy in combinational therapy with quinine against Plasmodium falciparum.(Research)(Report)

Parquet, Veronique ; Henry, Maud ; Wurtz, Nathalie ; Dormoi, Jerome ; Briolant, Sebastien ; Gil, Marine ; Baret, Eric ; Amalvict, Remy ; Rogier, Christophe ; Pradines, Bruno

Malaria Journal, May 25, 2010, Vol.9, p.139 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1475-2875

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Dormoi, Jerome
  2. Briolant, Sebastien
  3. Pradines, Bruno
  4. Parquet, Veronique
  5. Rogier, Christophe

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...