skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Health Reference Center Academic (Gale) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Parlez vous Hongrois? (Romania) (Science in Eastern Europe)

Dickman, Steven

Nature, April 12, 1990, Vol.344(6267), p.615(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-0836

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE DINOSAUR BARON OF TRANSYLVANIA

Dyke, Gareth

Scientific American, Oct 2011, Vol.305(4), p.80

ISSN: 00368733 ; E-ISSN: 19467087

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tempers flaring in Transylvanian city. (Romanians and Hungarians revive feud over territory in Cluj, Romania)

Williams, Carol J.

Los Angeles Times, Oct 27, 1992, Vol.111, p.H2

ISSN: 0458-3035

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Roots of tension involve the history of Transylvania; ethnic group at center of hostility between Romania, Hungary

Fisher, Dan

Los Angeles Times, Nov 17, 1983, Vol.102, p.1

ISSN: 0458-3035

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Dyke, Gareth
  2. Dyke, G
  3. Dickman, Steve
  4. Fisher, Dan
  5. Williams, Carol J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...