skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Navigation xóa Nhan đề tạp chí: Conference on Human Factors in Computing Systems - Proceedings xóa Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

PageLinker: integrating contextual bookmarks within a browser

Tabard, Aurélien ; Mackay, Wendy ; Roussel, Nicolas ; Letondal, Catherine

Proceedings of the SIGCHI Conference on human factors in computing systems, 29 April 2007, pp.337-346

ISBN: 9781595935939 ; ISBN: 1595935932 ; DOI: 10.1145/1240624.1240680

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pointing and beyond: an operationalization and preliminary evaluation of multi-scale searching

Pietriga, Emmanuel ; Appert, Caroline ; Beaudouin-Lafon, Michel

Proceedings of the SIGCHI Conference on human factors in computing systems, 29 April 2007, pp.1215-1224

ISBN: 9781595935939 ; ISBN: 1595935932 ; DOI: 10.1145/1240624.1240808

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Melange: space folding for multi-focus interaction

Elmqvist, Niklas ; Henry, Nathalie ; Riche, Yann ; Fekete, Jean-Daniel

Proceedings of the SIGCHI Conference on human factors in computing systems, 06 April 2008, pp.1333-1342

ISBN: 9781605580111 ; ISBN: 1605580112 ; DOI: 10.1145/1357054.1357263

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

"smiles, kids, happy songs!": how to collect metaphors with older adults

Panëels, Sabrina ; Le Morellec, Fanny ; Anastassova, Margarita

CHI '14 Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems, 26 April 2014, pp.1189-1194

ISBN: 9781450324748 ; ISBN: 1450324746 ; DOI: 10.1145/2559206.2581308

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

High-precision magnification lenses

Appert, Caroline ; Chapuis, Olivier ; Pietriga, Emmanuel

Proceedings of the SIGCHI Conference on human factors in computing systems, 10 April 2010, pp.273-282

ISBN: 9781605589299 ; ISBN: 1605589292 ; DOI: 10.1145/1753326.1753366

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantifying degree of goal directedness in document navigation: application to the evaluation of the perspective-drag technique

Guiard, Yves ; Du, Yangzhou ; Chapuis, Olivier

Proceedings of the SIGCHI Conference on human factors in computing systems, 29 April 2007, pp.327-336

ISBN: 9781595935939 ; ISBN: 1595935932 ; DOI: 10.1145/1240624.1240679

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mid-air pan-and-zoom on wall-sized displays

Nancel, Mathieu ; Wagner, Julie ; Pietriga, Emmanuel ; Chapuis, Olivier ; Mackay, Wendy

Proceedings of the SIGCHI Conference on human factors in computing systems, 07 May 2011, pp.177-186

ISBN: 9781450302289 ; ISBN: 1450302289 ; DOI: 10.1145/1978942.1978969

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Pietriga, Emmanuel
  2. Chapuis, O.
  3. Pietriga, E.
  4. Chapuis, Olivier
  5. Appert, Caroline

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...