skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Cements xóa Chủ đề: Compressive Strength xóa Nhan đề tạp chí: Waste Management xóa Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environmental and technical assessments of the potential utilization of sewage sludge ashes (SSAs) as secondary raw materials in construction

Chen, Maozhe ; Blanc, Denise ; Gautier, Mathieu ; Mehu, Jacques ; Gourdon, Rémy

Waste management (New York, N.Y.), May 2013, Vol.33(5), pp.1268-75 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1879-2456 ; PMID: 23415711 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.wasman.2013.01.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

 1. OneFile (GALE)  (1)
 2. MEDLINE/PubMed (NLM)  (1)
 3. ScienceDirect (Elsevier B.V.)  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Mehu, Jacques
 2. Chen, Maozhe
 3. Gautier, M.
 4. Remy, G
 5. Gourdon, Remy

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...