skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Engineering xóa Cơ sở dữ liệu: Springer (CrossRef) xóa Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A framework for virtual organization requirements

Priego-Roche, Luz ; Front, Agnès ; Rieu, Dominique

Requirements Engineering, 2016, Vol.21(4), pp.439-460 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0947-3602 ; E-ISSN: 1432-010X ; DOI: 10.1007/s00766-015-0223-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The role of user requirements in data repository design

Boukhari, Ilyès ; Jean, Stéphane ; Ait-Sadoune, Idir ; Bellatreche, Ladjel

International Journal on Software Tools for Technology Transfer, 2018, Vol.20(1), pp.19-34 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1433-2779 ; E-ISSN: 1433-2787 ; DOI: 10.1007/s10009-016-0443-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Collaborative Requirements Elicitation: A Process-Centred Approach

Konaté, Jacqueline ; Sahraoui, Abd-El-Kader ; Kolfschoten, Gwendolyn L; Sahraoui, Abd-El-Kader (Editor)

Group Decision and Negotiation, July 2014, Vol.23(4), pp.847-877 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0926-2644 ; E-ISSN: 1572-9907 ; DOI: 10.1007/s10726-013-9350-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Systems engineering research

Sahraoui, Abd-El-Kader ; Buede, Dennis ; Sage, Andrew

Journal of Systems Science and Systems Engineering, 2008, Vol.17(3), pp.319-333 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1004-3756 ; E-ISSN: 1861-9576 ; DOI: 10.1007/s11518-008-5083-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sahraoui, Abd El Kader
  2. Jean, Stéphane
  3. Andrew P. SAGE
  4. Priego-Roche, Luz María
  5. Sage, Andrew

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...