skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Sociologias xóa Chủ đề: Sociology xóa Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A injunção da participação no campo ambiental ou a questão da incorporação dos "públicos" nos espaços de discussão

Billaud, Jean-Paul

Sociologias, 16 January 2014, Vol.16(35) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1517-4522 ; DOI: 10.1590/S1517-452

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bassava, Swarna Latha
  2. Billaud, Jean-Paul

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...