skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Mathematics xóa Tác giả/ người sáng tác: Bourdon, Jérémie xóa Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Graph matching problems and the NP-hardness of sortedness constraints

Rusu, Irena; Bourdon, Jérémie (Editor)

Theoretical Computer Science, September 2017, Vol.695, pp.16-27 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3975 ; E-ISSN: 1879-2294 ; DOI: 10.1016/j.tcs.2017.07.019

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

log-Lists and their applications to sorting by transpositions, reversals and block-interchanges

Rusu, Irena; Bourdon, Jérémie (Editor)

Theoretical Computer Science, January 2017, Vol.660, pp.1-15 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3975 ; E-ISSN: 1879-2294 ; DOI: 10.1016/j.tcs.2016.11.012

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integrating quantitative knowledge into a qualitative gene regulatory network

Bourdon, Jérémie ; Eveillard, Damien ; Siegel, Anne; Eveillard, Damien (Editor)

PLoS Computational Biology, September 2011, Vol.7(9), p.e1002157 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1553-734X ; E-ISSN: 1553-7358 ; DOI: 10.1371/journal.pcbi.1002157

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A combinatorial approach to products of Pisot substitutions

Berthé, Valérie ; Bourdon, Jérémie ; Jolivet, Timo ; Siegel, Anne

Ergod. Th. Dynam. Sys. 36 (2016) 1757-1794 [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: 1401.0704

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Logic for Checking the Probabilistic Steady-State Properties of Reaction Networks

Picard, Vincent ; Siegel, Anne ; Bourdon, Jérémie; Bourdon, Jérémie (Editor)

Journal of computational biology : a journal of computational molecular cell biology, 01 August 2017, Vol.24(8), pp.1--12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1557-8666 ; E-ISSN: 1557-8666 ; DOI: 10.1089/cmb.2017.0099

Toàn văn sẵn có

6
Probabilistic sources: from sequences to systems
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Probabilistic sources: from sequences to systems

Bourdon, Jérémie; Bourdon, Jérémie (Editor)

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dynamical Analysis of alpha-Euclidean Algorithms

Bourdon, Jérémie ; Daireaux, Benoît ; Vallée, Brigitte; Eveillard, Damien (Editor)

Journal of Algorithms in Cognition, Informatics and Logic, 2002, Vol.1(44), pp.246--285 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0196-6774 ; E-ISSN: 1090-2678

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Size and Path Length in Patricia Tries: Dynamical Sources Context

Bourdon, Jérémie; Eveillard, Damien (Editor)

Random Structures and Algorithms, 2001, Vol.3-4(19), pp.289--315 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1042-9832 ; E-ISSN: 1098-2418

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On The Stack-Size of General Tries

Bourdon, Jérémie ; Nebel, Markus ; Vallée, Brigitte; Eveillard, Damien (Editor)

RAIRO - Theoretical Informatics and Applications (RAIRO: ITA), 2001, Issue 35, pp.163--185 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0988-3754 ; E-ISSN: 1290-385X

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Statistical Properties of Similarity Score Functions

Bourdon, Jérémie ; Mancheron, Alban; Episciences Iam, Coordination (Editor)

Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science, 01 January 2006, Vol.DMTCS Proceedings vol. AG, Fourth Colloquium on Mathematics and Computer Science Algorithms, Trees, Combinatorics and Probabilities, pp.129-140 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1462-7264 ; E-ISSN: 1365-8050

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toll Based Measures for Dynamical Graphs

Bourdon, Jérémie ; Eveillard, Damien; Eveillard, Damien (Editor)

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (9)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2002  (2)
 2. 2002đến2005  (1)
 3. 2006đến2010  (1)
 4. 2011đến2012  (2)
 5. Sau 2012  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (10)
 2. French  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Bourdon, Jérémie
 2. Eveillard, Damien
 3. Siegel, Anne
 4. Siegel, A
 5. Bourdon, J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...