skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Information Retrieval xóa Tác giả/ người sáng tác: Tamine, Lynda xóa Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MineRank: Leveraging users’ latent roles for unsupervised collaborative information retrieval

Soulier, Laure ; Tamine, Lynda ; Shah, Chirag

Information Processing and Management, November 2016, Vol.52(6), pp.1122-1141 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-4573 ; E-ISSN: 1873-5371 ; DOI: 10.1016/j.ipm.2016.05.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation in Contextual Information Retrieval: Foundations and Recent Advances within the Challenges of Context Dynamicity and Data Privacy

Tamine, Lynda ; Daoud, Mariam

ACM Computing Surveys (CSUR), 06 September 2018, Vol.51(4), pp.1-36 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7341 ; DOI: 10.1145/3204940

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

User-driven system-mediated collaborative information retrieval

Soulier, Laure ; Shah, Chirag ; Tamine, Lynda

Proceedings of the 37th international ACM SIGIR conference on research & development in information retrieval, 03 July 2014, pp.485-494

ISBN: 9781450322577 ; ISBN: 1450322573 ; DOI: 10.1145/2600428.2609598

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

ECol 2015: First international workshop on the Evaluation on Collaborative Information Seeking and Retrieval

Azzopardi, Leif ; Pickens, Jeremy ; Sakai, Tetsuya ; Soulier, Laure ; Tamine, Lynda

Proceedings of the 24th ACM International on conference on information and knowledge management, 17 October 2015, pp.1943-1944

ISBN: 9781450337946 ; ISBN: 1450337945 ; DOI: 10.1145/2806416.2806881

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the impact of domain expertise on query formulation, relevance assessment and retrieval performance in clinical settings

Tamine, Lynda ; Chouquet, Cecile

Information Processing and Management, March 2017, Vol.53(2), pp.332-350 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-4573 ; E-ISSN: 1873-5371 ; DOI: 10.1016/j.ipm.2016.11.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On domain expertise-based roles in collaborative information retrieval

Soulier, Laure ; Tamine, Lynda ; Bahsoun, Wahiba

Information Processing and Management, September 2014, Vol.50(5), pp.752-774 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-4573 ; E-ISSN: 1873-5371 ; DOI: 10.1016/j.ipm.2014.04.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Tamine, L
  2. Tamine, Lynda
  3. Soulier, Laure
  4. Soulier, L
  5. Shah, C

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...