skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Nhan đề tạp chí: Proceedings of SPIE xóa Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toward a graphical user interface for the SPIRE spectrometer pipeline

Ordenovic, C ; Surace, C ; Baluteau, J.P ; Benielli, D ; Davis, P ; Fulton, T

15 July 2008, Vol.7019, pp.70191C-70191C-7

ISSN: 0277-786X ; ISBN: 9780819472298 ; ISBN: 0819472298 ; DOI: 10.1117/12.790547

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Experiments to evolve toward a tangible user interface for computer-aided design parts assembly

Legardeur, Jeremy ; Garreau, Ludovic ; Couture, Nadine

Proceedings of SPIE, 21 May 2004, Vol.5291(1), pp.438-445

ISSN: 0277-786X ; DOI: 10.1117/12.526795

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Controlling the autonomy of a reconnaissance robot

Dalgalarrondo, Andre ; Dufourd, Delphine ; Filliat, David

02 September 2004, Vol.5422, pp.314-325

ISSN: 0277-786X ; ISBN: 9780819453457 ; ISBN: 0819453455 ; DOI: 10.1117/12.547270

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computer-assisted machine-to-human protocols for authentication of a RAM-based embedded system

Idrissa, Abdourhamane ; Aubert, Alain ; Fournel, Thierry

Proceedings of SPIE, 11 May 2012, Vol.8406(1)

ISSN: 0277-786X ; DOI: 10.1117/12.922364

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Online system for managing watermarked-images database

Chareyron, Gael ; Da Rugna, Jerome ; Konik, Hubert ; Tremeau, Alain

Proceedings of SPIE, 17 January 2005, Vol.5670(1), pp.292-303

ISSN: 0277-786X ; DOI: 10.1117/12.586167

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Benielli, D
  2. Da Rugna, Jerome
  3. Dalgalarrondo, André
  4. Idrissa, Abdourhamane
  5. Chareyron, Gael

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...