skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Tác giả/ người sáng tác: Paternò, F. xóa Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Supporting Transformations across User Interface Descriptions at Various Abstraction Levels

Lisai, Mauro ; Paternò, Fabio ; Santoro, Carmen ; Spano, Lucio Davide

Lecture Notes in Computer Science, 2011, Vol.LNCS-6949(Part IV), pp.608-611 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-642-23768-3_94

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Desktop-to-Mobile Web Adaptation through Customizable Two-Dimensional Semantic Redesign

Paternò, Fabio ; Zichittella, Giuseppe

Lecture Notes in Computer Science, 2010, Vol.LNCS-6409, pp.79-94 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-642-16488-0_7

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adapting Desktop Web Pages for Vocal Browsing

Paternò, Fabio ; Sisti, Christian

Lecture Notes in Computer Science, 2011, Vol.LNCS-6948(Part III), pp.628-635 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-642-23765-2_42

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Puzzle: A Visual-Based Environment for End User Development in Touch-Based Mobile Phones

Danado, Jose ; Paternò, Fabio

Lecture Notes in Computer Science, 2012, Vol.LNCS-7623, pp.199-216 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-642-34347-6_12

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Supporting Multimodality in Service-oriented Model-Based Development Environments

Manca, Marco ; Paternò, Fabio

Lecture Notes in Computer Science, 2010, Vol.LNCS-6409, pp.135-148 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-642-16488-0_11

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Compositional Model for Gesture Definition

Spano, Lucio Davide ; Cisternino, Antonio ; Paternò, Fabio

Lecture Notes in Computer Science, 2012, Vol.LNCS-7623, pp.34-52 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-642-34347-6_3

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design Criteria for Stimulating Emotions in Web Applications

Mori, Giulio ; Paternò, Fabio ; Furci, Ferdinando

Lecture Notes in Computer Science, 2015, Vol.LNCS-9296(Part I), pp.165-182 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-319-22701-6_12

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Paternò, Fabio
  2. Paternò, F.
  3. Spano, Lucio Davide
  4. Spano, L.D.
  5. Santoro, C.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...