skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Liver xóa Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessment of liver fibrosis before and after antiviral therapy by different serum marker panels in patients with chronic hepatitis C

Martinez, S M ; Fernández-Varo, G ; González, P ; Sampson, E ; Bruguera, M ; Navasa, M ; Jiménez, W ; Sánchez-Tapias, J M ; Forns, X

Alimentary pharmacology & therapeutics, January 2011, Vol.33(1), pp.138-48 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1365-2036 ; PMID: 21083589 Version:1 ; DOI: 10.1111/j.1365-2036.2010.04500.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Specific Effects of Dietary Methylmercury and Inorganic Mercury in Zebrafish (Danio rerio) Determined by Genetic, Histological, and Metallothionein Responses

Gentès, Sophie ; Maury-Brachet, R ; Feng, C ; Pedrero, Zoyne ; Tessier, Emmanuel ; Legeay, A ; Mesmer-Dudons, N ; Baudrimont, M ; Maurice, L ; Amouroux, David ; Gonzalez, P; Blanc, Sylvie (Editor)

Environmental Science and Technology, 2015, Vol.49(24), pp.14560--14569 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-936X ; E-ISSN: 1520-5851 ; DOI: 10.1021/acs.est.5b03586

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Specific Pathways of Dietary Methylmercury and Inorganic Mercury Determined by Mercury Speciation and Isotopic Composition in Zebrafish (Danio rerio)

Feng, C ; Pedrero, Zoyne ; Gentès, Sophie ; Barre, Julien ; Renedo, M ; Tessier, Emmanuel ; Bérail, Sylvain ; Maury-Brachet, R ; Mesmer-Dudons, N ; Baudrimont, M ; Legeay, A ; Maurice, L ; Gonzalez, P ; Amouroux, David; Blanc, Sylvie (Editor)

Environmental Science and Technology, 2015, Vol.49(21), pp.12984--12993 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-936X ; E-ISSN: 1520-5851 ; DOI: 10.1021/acs.est.5b03587

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of dietary cadmium on lipid metabolism and storage of aquatic bird Carina moschata

Lucia, M ; André, Jean-Marc ; Gonzalez, P ; Baudrimont, Magalie ; Bernadet, Marie-Dominique ; Gontier, K ; Maury-Brachet, Régine ; Guy, G ; Davail, Stéphane; Daniellou, François (Editor)

Ecotoxicology, 2010, Issue 1, pp.163-170 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0963-9292 ; E-ISSN: 1573-3017 ; DOI: 10.1007/s10646-009-0401-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gonzalez, P
  2. Baudrimont, Magalie
  3. Maury-Brachet, Régine
  4. Gonzalez, Patrice
  5. Maury-Brachet, R

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...