skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Bekhtereva, E.S. xóa Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the high resolution spectroscopy and intramolecular potential function of SO 2

Ulenikov, O.N ; Bekhtereva, E.S ; Alanko, S ; Horneman, V.-M ; Gromova, O.V ; Leroy, C

Journal of Molecular Spectroscopy, 2009, Vol.257(2), pp.137-156 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2852 ; E-ISSN: 1096-083X ; DOI: 10.1016/j.jms.2009.07.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bekhtereva, E.S
  2. Gromova, Ov
  3. Gromova, O. V.
  4. Horneman, V.-M.
  5. Ulenikov, O. N.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...