skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Globin-like proteins in Caenorhabditis elegans: in vivo localization, ligand binding and structural properties

Geuens, Eva ; Hoogewijs, David ; Nardini, Marco ; Vinck, Evi ; Pesce, Alessandra ; Kiger, Laurent ; Fago, Angela ; Tilleman, Lesley ; De Henau, Sasha ; Marden, Michael C ; Weber, Roy E ; Van Doorslaer, Sabine ; Vanfleteren, Jacques ; Moens, Luc ; Bolognesi, Martino ; Dewilde, Sylvia

BMC biochemistry, 02 April 2010, Vol.11, pp.17 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1471-2091 ; PMID: 20361867 Version:1 ; DOI: 10.1186/1471-2091-11-17

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. De Henau, Sasha
  2. Van Doorslaer, S
  3. Dewilde, Sylvia
  4. Vanfleteren, Jacques
  5. Pesce Alessandra

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...