skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Le dimensioni del carisma

D'Errico, Francesca ; Signorello, Rosario ; Poggi, Isabella

AISC 2012 - IX Convegno Annuale dell'Associazione Italiana di Scienze Cognitive, 06 December 2012, pp.245-252

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

How charisma is perceived from speech. A multidimensional approach

Signorello, Rosario ; D'Errico, Francesca ; Poggi, Isabella ; Demolin, Didier

2012 ASE/IEEE International Conference on Social Computing, 05 September 2012, Vol.2012 ASE/IEEE International Conference on Social Computing and 2012 ASE/IEEE International Conferenc, pp.435-440

DOI: 10.1109/SocialCom-PASSAT.2012.68

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Charisma perception in political speech: a case study

Signorello, Rosario ; D'Errico, Francesca ; Poggi, Isabella ; Demolin, Didier ; Mairano, Paolo

International Conference on Speech and Corpora (GSCP 2012), 30 April 2013, pp.343-348

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Il carisma del corpo: caratteristiche acustiche della voce carismatica

Signorello, Rosario ; Poggi, Isabella ; Demolin, Didier ; D'Errico, Francesca

X Giornate della Ricerca, Università degli Studi Roma Tre

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Poggi, Isabella
  2. Signorello, Rosario
  3. D'Errico, Francesca
  4. Demolin, Didier
  5. Signorello, R

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...