skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mycobacterial lipomannan induces MAP kinase phosphatase‐1 expression in macrophages

Elass, Elisabeth ; Coddeville, Bernadette ; Kremer, Laurent ; Mortuaire, Marlène ; Mazurier, Joël ; Guérardel, Yann

FEBS Letters, 06 February 2008, Vol.582(3), pp.445-450 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-5793 ; E-ISSN: 1873-3468 ; DOI: 10.1016/j.febslet.2008.01.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Polyphenol Fisetin Protects Bone by Repressing NF-κB and MKP-1-Dependent Signaling Pathways in Osteoclasts

Léotoing, Laurent ; Wauquier, Fabien ; Guicheux, Jérôme ; Miot-Noirault, Elisabeth ; Wittrant, Yohann ; Coxam, Véronique

PLoS One, Jul 2013, Vol.8(7), p.e68388 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0068388

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Guicheux, J.
  2. Wauquier, F
  3. Wauquier, Fabien
  4. Miot-Noirault, Elisabeth
  5. Elass, Elisabeth

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...