skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Complete xóa Chủ đề: Experimental/Theoretical xóa Nhan đề tạp chí: Water, air, and soil pollution xóa Cơ sở dữ liệu: Ghent University Academic Bibliography xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of vegetation, season and temperature on removal pollutants in experimental floating treatment wetlands

Van De Moortel, Annelies ; Meers, Erik ; De Pauw, Niels ; Tack, Filip

WATER AIR AND SOIL POLLUTION, 2010 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; DOI: 10.10.7/s11270-010.0342-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. ABI/INFORM Global  (1)
  2. Springer (CrossRef)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Tack, Filip
  2. Tack, F.M.G.
  3. Van De Moortel, A.M.K.
  4. De Pauw, N.
  5. De Pauw, Niels

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...