skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Springer (CrossRef) xóa Cơ sở dữ liệu: Ghent University Academic Bibliography xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Decoder-driven mode decision in a block-based distributed video codec

Mys, Stefaan ; Slowack, Jürgen ; Skorupa, Jozef ; Deligiannis, Nikkos ; Lambert, Peter ; Munteanu, Adrian ; Van De Walle, Rik

MULTIMEDIA TOOLS AND APPLICATIONS, 2012 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1380-7501 ; DOI: 10.10.7/s110.2-010.0718-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scalable video transcoding for mobile communications

Garrido - Cantos, Rosario ; De Cock, Jan ; Martínez, Jose Luis ; Van Leuven, Sebastiaan ; Cuenca, Pedro ; Garrido, Antonio

TELECOMMUNICATION SYSTEMS, 2014 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1018-4864 ; DOI: 10.10.7/s11235-013-9773-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the impact of the GOP size in a temporal H.264/AVC-to-SVC transcoder in baseline and main profile

Garrido - Cantos, Rosario ; De Cock, Jan ; Martinez, José Luis ; Van Leuven, Sebastiaan ; Cuenca, Pedro ; Garrido, Antonio ; Van De Walle, Rik

MULTIMEDIA SYSTEMS, 2013 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0942-4962 ; DOI: 10.10.7/s00530-012-0287-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Temporal video transcoding from H.264/AVC-to-SVC for digital TV broadcasting

Garrido - Cantos, R ; De Cock, Jan ; Martinez, Jl ; Van Leuven, Sebastiaan ; Cuenca, P ; Garrido, A

TELECOMMUNICATION SYSTEMS, 2016 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1018-4864 ; DOI: 10.10.7/s11235-014-9950-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...