skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Cơ sở dữ liệu: Ghent University Academic Bibliography xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Technologies for Arsenic Removal from Water: Current Status and Future Perspectives

Nicomel, Nina Ricci ; Leus, Karen ; Folens, Karel ; Van Der Voort, Pascal ; Du Laing, Gijs; Naidu, Ravi (editor) ; Rahman, Mohammad Mahmudur (editor)

International Journal of Environmental Research and Public Health, 2016, Vol.13(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1661-7827 ; E-ISSN: 1660-4601 ; DOI: 10.3390/ijerph13010062 ; PMCID: 4730453 ; PMID: 26703687

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Laing, Gijs
  2. Van Der Voort, Pascal
  3. Nicomel, Nina Ricci
  4. Nicomel, Nr
  5. Rahman, Mohammad Mahmudur

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...