skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Ghent University Academic Bibliography xóa Chủ đề: Biology xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Nhan đề tạp chí: Scientific Reports (Nature Publisher Group) xóa Tác giả/ người sáng tác: Levasseur, Anthony xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Differential gene retention as an evolutionary mechanism to generate biodiversity and adaptation in yeasts

Morel, Guillaume ; Sterck, Lieven ; Swennen, Dominique ; Marcet - Houben, Marina ; Onesime, Djamila ; Levasseur, Anthony ; Jacques, Noémie ; Mallet, Sandrine ; Couloux, Arnaux ; Labadie, Karine ; Amselem, Joëlle ; Beckerich, Jean - Marie ; Henrissat, Bernard ; Van De Peer, Yves ; Wincker, Patrick ; Souciet, Jean - Luc ; Gabaldón, Toni ; Tinsley, Colin R ; Casaregola, Serge

SCIENTIFIC REPORTS, 2015 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2045-2322 ; DOI: 10.10.8/srep11571

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Onesime, Djamila
  2. Morel, Guillaume
  3. Labadie, Karine
  4. Gabaldón, Toni
  5. Amselem, Joëlle

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...