skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 22  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Chủ đề: Journalism xóa Cơ sở dữ liệu: Gale Virtual Reference Library (GVRL) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reimagining What’s Next: Enduring Questions for the Future of Journalism

Reimagining Journalism in a Post-Truth World : How Late-Night Comedians, Internet Trolls, and Savvy Reporters Are Transforming News

ISBN: 978-1-4408-5476-7

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

China

Tweeting to Freedom : An Encyclopedia of Citizen Protests and Uprisings around the World

ISBN: 978-1-4408-4005-0

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Russia

Tweeting to Freedom : An Encyclopedia of Citizen Protests and Uprisings around the World

ISBN: 978-1-4408-4005-0

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mass Media in Japan

Valaskivi, Katja

The SAGE Handbook of Modern Japanese Studies

ISBN: 978-1-4739-0879-6

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journalism

Hallin, Daniel C

International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences

ISBN: 978-0-08-097087-5

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gutman, Roy (b. 1944)

A Biographical Encyclopedia of Contemporary Genocide : Portraits of Evil and Good

ISBN: 978-0-313-38679-4

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Encyclopedia of Journalism

Sterling, Christopher

ISBN: 9780761929574 ; E-ISBN: 9781412972048 ; DOI: 10.4135/9781412972048

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eichmann In Jerusalem

Holocaust Literature

ISBN: 978-1-58765-443-5

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

European Arrival and the Colonial Period

Severson, Tom

Cultural History of Reading

ISBN: 978-0-313-07167-6

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journalism, History of

Nerone, John

The International Encyclopedia of Communication

ISBN: 978-1-4443-3106-6

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journalism, History of

Nerone, John

The International Encyclopedia of Communication

ISBN: 978-1-4051-8640-7

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Black Press in Brazil

Butler, Kim D.

Encyclopedia of African-American Culture and History

ISBN: 978-0-02-866071-4

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mass Media

Halper, Donna L.

Berkshire Encyclopedia of World History

ISBN: 978-0-9743091-7-0

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aodo

Encyclopedia of Modern Greek Literature

ISBN: 978-0-313-05813-4

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Botswana, Status of Media in

Encyclopedia of International Media and Communications

ISBN: 978-0-08-054779-4

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zimbabwe, Status of Media in

Encyclopedia of International Media and Communications

ISBN: 978-0-08-054779-4

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Freedom of the Press in Africa

Encyclopedia of International Media and Communications

ISBN: 978-0-08-054779-4

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Media

Encyclopedia of International Media and Communications

ISBN: 978-0-08-054779-4

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Yugoslavia (Former), Status of Media in

Encyclopedia of International Media and Communications

ISBN: 978-0-08-054779-4

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Argentina, Uruguay, and Paraguay, Status of Media in

Encyclopedia of International Media and Communications

ISBN: 978-0-08-054779-4

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 22  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2004  (8)
 2. 2004đến2005  (2)
 3. 2006đến2008  (5)
 4. 2009đến2015  (4)
 5. Sau 2015  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Mục từ tham khảo  (21)
 2. Sách  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Cơ sở dữ liệu 

 1. Dawsonera  (1)
 2. SAGE Knowledge  (1)
 3. Credo Reference  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Nerone, John
 2. Sterling, Christopher H.
 3. Halper, Donna L.
 4. Sterling, Christopher
 5. Hallin, Daniel C

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...