skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo LCC: Q - Science. xóa Chủ đề: Human-computer interaction xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink Book Series xóa Cơ sở dữ liệu: Gale Virtual Reference Library (GVRL) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Digital Legacy and Interaction: Post-Mortem Issues
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Digital Legacy and Interaction: Post-Mortem Issues

Maciel, Cristiano ;Pereira, Vinícius Carvalho;; Karat, John (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor) ; Maciel, Cristiano (Editor) ; Pereira, Vinícius Carvalho (Editor)

Human–Computer Interaction Series

ISBN: 9783319016306 ; ISBN: 331901630X ; E-ISBN: 9783319016313 ; E-ISBN: 3319016318 ; DOI: 10.1007/978-3-319-01631-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Distributed User Interfaces: Usability and Collaboration
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distributed User Interfaces: Usability and Collaboration

Lozano, María D. ;Gallud, José A. ;Penichet, Victor M. R. ;Tesoriero, Ricardo;; Karat, John (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor) ; Lozano, María D (Editor) ; Gallud, Jose A (Editor) ; Tesoriero, Ricardo (Editor) ; Penichet, Victor M.R (Editor)

Human–Computer Interaction Series

ISBN: 9781447154983 ; ISBN: 1447154983 ; E-ISBN: 9781447154990 ; E-ISBN: 1447154991 ; DOI: 10.1007/978-1-4471-5499-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
New Trends in Interaction, Virtual Reality and Modeling
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Trends in Interaction, Virtual Reality and Modeling

Penichet, Victor M. R. ;Gallud, José A. ;Gallud, José A.;; Karat, John (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor) ; Penichet, Victor M.R (Editor) ; Peñalver, Antonio (Editor) ; Gallud, José A (Editor)

Human–Computer Interaction Series

ISBN: 9781447154440 ; ISBN: 1447154444 ; E-ISBN: 9781447154457 ; E-ISBN: 1447154452 ; DOI: 10.1007/978-1-4471-5445-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Personality Capture and Emulation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Personality Capture and Emulation

Bainbridge, William Sims; Karat, John (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor)

Human–Computer Interaction Series

ISBN: 9781447156031 ; ISBN: 144715603X ; E-ISBN: 9781447156048 ; E-ISBN: 1447156048 ; DOI: 10.1007/978-1-4471-5604-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...