skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Tài liệu mới: Mới từ tháng trước xóa Cơ sở dữ liệu: Gale Virtual Reference Library (GVRL) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

America Takes Shape

A Primary Source Investigation of Manifest Destiny

ISBN: 978-1-5081-8404-1

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

As Ireland Joins Europe's Sprint from Catholic Fold, Francis Looks South

Horowitz, Jason

Pope Francis

ISBN: 978-1-64282-173-4

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Early Gun Control Measures

Gun Control

ISBN: 978-1-64282-147-5

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Grounded Theory Methods in the Context of Masculinity and Violence

Irwin, Katherine

The SAGE Handbook of Current Developments in Grounded Theory

ISBN: 978-1-5264-5214-6

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hate Groups in the United States

Coping with Hate Crimes

ISBN: 978-1-5081-8323-5

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

I Want to Be Miss América

Alvarez, Julia

Short Stories for Students

ISBN: 978-1-4103-6555-2

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction

North Korea's Supreme Leaders : Kim Il-sung, Kim Jong-il and Kim Jong-un

ISBN: 978-1-64282-170-3

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kim Il-sung, Enigmatic ‘Great Leader’ of North Korea for 5 Decades, Dies at 82

Sanger, David E.

North Korea's Supreme Leaders : Kim Il-sung, Kim Jong-il and Kim Jong-un

ISBN: 978-1-64282-170-3

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Legacy and Shifting Opinions

Hernán Cortés and La Malinche

ISBN: 978-0-7660-9817-6

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ligeia

Poe, Edgar Allan

Short Stories for Students

ISBN: 978-1-4103-6555-2

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Last Emperor

Maass, Peter

North Korea's Supreme Leaders : Kim Il-sung, Kim Jong-il and Kim Jong-un

ISBN: 978-1-64282-170-3

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Vatican's America Problem

Douthat, Ross

Pope Francis

ISBN: 978-1-64282-173-4

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Irwin, Katherine
  2. Douthat, Ross
  3. Poe, Edgar Allan
  4. Alvarez, Julia
  5. Maass, Peter

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...