skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Decentralization and regional autonomy in Indonesia implementation and challenges.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Decentralization and regional autonomy in Indonesia implementation and challenges.

Holtzappel, Coen J G ;Ramstedt, Martin;

E-ISBN 9789812308207 ; E-ISBN 9789812308214 ; E-ISBN 9812308202

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...