skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Economic simplex optimisation for broad range property prediction: Strengths and weaknesses of an automated approach for tailoring of parameters

Müller, T. J. ; Roy, S. ; Wei, Z. ; Maaß, A. ; Reith, D.

Fluid phase equilibria, Vol.274 (2008), No.1-2, pp.27-35

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

A sales forecast model for the german automobile market based on time series analysis and data mining methods

Brühl, B. ; Hülsmann, M. ; Borscheid, D. ; Friedrich, C. M. ; Reith, D.

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Reith, D.
  2. Hülsmann, M.
  3. Borscheid, D.
  4. Brühl, B.
  5. Müller, T. J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...