skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Cơ sở dữ liệu: Oxford University Press (CrossRef) xóa Cơ sở dữ liệu: ECONIS (ZBW) xóa Cơ sở dữ liệu: FIS Bildung Literaturdatenbank (DIPF) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Language standardization and the Industrial Revolution

Dudley, Leonard

Oxford Economic Papers, 2017, Vol. 69(4), pp.1138-1161 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0030-7653 ; E-ISSN: 1464-3812 ; DOI: 10.1093/oep/gpw059

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Dudley, Leonard M
  2. Dudley, L
  3. Dudley, Leonard

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...