skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Neo-Liberalism xóa Cơ sở dữ liệu: Taylor & Francis Online - Journals xóa Năm xuất bản: 2010đến2015 xóa Cơ sở dữ liệu: FIS Bildung Literaturdatenbank (DIPF) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Higher education governance: a critical mapping of key themes and issues

Sultana, Ronald G

European Journal of Higher Education, 01 December 2012, Vol.2(4), pp.345-369 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2156-8235 ; E-ISSN: 2156-8243 ; DOI: 10.1080/21568235.2012.719672

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sultana, Ronald G

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...