skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Chủ đề: Historiography xóa Phân loại theo LCC: D - History (general) and history of europe. xóa Cơ sở dữ liệu: FIS Bildung Literaturdatenbank (DIPF) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
History Wars and the Classroom: Global Perspectives. Studies in the History of Education
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

History Wars and the Classroom: Global Perspectives. Studies in the History of Education

Taylor, Tony, Ed ; Guyver, Robert, Ed

ISBN: 9781617355271 ; ISBN: 1617355275

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Nations and their Histories : Constructions and Representations
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nations and their Histories : Constructions and Representations

Carvalho, Susana; Gemenne, François

E-ISBN: 9780230245273 E-ISBN: 0230245277 DOI: 10.1057/9780230245273 ISBN: 9780230218604

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
The misuse of history: Symposium on "Facing misuses of history", Oslo, 28-30 June 1999.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The misuse of history: Symposium on "Facing misuses of history", Oslo, 28-30 June 1999.

Iggers, Georg ; u.a.

Forum Musikpädagogik,Vol.40

ISBN: 92-871-4315-3

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. U.a
  2. Gemenne, Francois
  3. Carvalho, Susana
  4. Europarat
  5. Gemenne, F.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...