skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Reference Services Review xóa Tác giả/ người sáng tác: Bordeianu, Sever xóa Cơ sở dữ liệu: Emerald Journals (Emerald Group Publishing) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

OCLC's firstsearch: A reference tool still evolving

Bénaud, Claire-Lise ; Bordeianu, Sever

Reference Services Review, 01 February 1993, Vol.21(2), pp.7-16 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-7324 ; E-ISSN: 2054-1716 ; DOI: 10.1108/eb049180

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Benaud, Claire - Lise
  2. Bordeianu, Sever
  3. Bénaud, Claire‐Lise
  4. Claire‐Lise Bénaud
  5. Sever Bordeianu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...