skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 172  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Chủ đề: Information Retrieval xóa Cơ sở dữ liệu: Emerald Journals (Emerald Group Publishing) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On user studies and information needs

Wilson, T.D

Journal of Documentation, 01 November 2006, Vol.62(6), pp.658-670 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0418 ; E-ISSN: 1758-7379 ; DOI: 10.1108/00220410610714895

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using Google Scholar for journal impact factors and the h-index in nationwide publishing assessments in academia - siren songs and air-raid sirens

Jacsó, Péter

Online Information Review, 15 June 2012, Vol.36(3), pp.462-478 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-4527 ; E-ISSN: 1468-4535 ; DOI: 10.1108/14684521211241503

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impact of internet search engines on OPAC users: a study of Punjabi University, Patiala (India)

Kumar, Shiv

Program, 10 February 2012, Vol.46(1), pp.56-70 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-0337 ; E-ISSN: 1758-7301 ; DOI: 10.1108/00330331211204566

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis of keyword-based tagging behaviors of experts and novices

Li-Chen Tsai ; Sheue-Ling Hwang ; Kuo-Hao Tang

Online Information Review, 2011, Vol.35(2), p.272-290 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-4527 ; DOI: 10.1108/14684521111128041

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social media and scholarly reading

Tenopir, Carol ; Volentine, Rachel ; King, Donald W

Online Information Review, 12 April 2013, Vol.37(2), pp.193-216 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-4527 ; E-ISSN: 1468-4535 ; DOI: 10.1108/OIR-04-2012-0062

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of web searching on the OPAC: a comparison of selected university libraries

Kumar, Shiv

Library Hi Tech News, 09 August 2011, Vol.28(6), pp.14-21

ISSN: 0741-9058 ; E-ISSN: 2054-1678 ; DOI: 10.1108/07419051111173883

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information seeking behaviour of astronomy astrophysics scientists

Sahu, Hemant Kumar ; Nath Singh, Surya

Aslib Proceedings, 01 February 2013, Vol.65(2), pp.109-142 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-253X ; E-ISSN: 1758-3748 ; DOI: 10.1108/00012531311313961

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multilingual needs and expectations in digital libraries

Wu, Dan ; He, Daqing ; Luo, Bo

The Electronic Library, 06 April 2012, Vol.30(2), pp.182-197 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; E-ISSN: 1758-616X ; DOI: 10.1108/02640471211221322

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Users' searching behaviour in using online databases at Vietnam National University - Ho Chi Minh City

Hong Sinh, Nguyen ; Thi Hong Nhung, Hoang

Library Management, 19 October 2012, Vol.33(8/9), pp.458-468 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0143-5124 ; E-ISSN: 1758-7921 ; DOI: 10.1108/01435121211279821

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

User perception and use of OPAC: a comparison of three universities in the Punjab region of India

Kumar, Shiv ; Vohra, Ranjana

The Electronic Library, 08 February 2013, Vol.31(1), pp.36-54 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; E-ISSN: 1758-616X ; DOI: 10.1108/02640471311299128

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Place recognition and automatic semantic annotation via the Whereabouts diary

Marco Mamei

International Journal of Pervasive Computing and Communications, 2010, Vol.6(4), p.404-422 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1742-7371 ; DOI: 10.1108/17427371011097613

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Highly focused document retrieval in aerospace engineering

Petrelli, Daniela ; Lanfranchi, Vitaveska ; Ciravegna, Fabio ; Begdev, Ravish ; Chapman, Sam

Aslib Proceedings, 22 March 2011, Vol.63(2/3), pp.148-167 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-253X ; E-ISSN: 1758-3748 ; DOI: 10.1108/00012531111135637

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information seeking behaviour of library users at Metropolitan College of New York

Mavodza, Judith

Reference Services Review, 15 November 2011, Vol.39(4), pp.643-653 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-7324 ; E-ISSN: 2054-1716 ; DOI: 10.1108/00907321111186668

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Use of computer, internet, and library OPACs among rural and urban postgraduates in Indian universities

Kumar, Shiv

OCLC Systems & Services: International digital library perspectives, 17 August 2012, Vol.28(3), pp.144-163 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1065-075X ; E-ISSN: 2054-1694 ; DOI: 10.1108/10650751211262137

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparative evaluation of web search engines in health information retrieval

Teixeira Lopes, Carla ; Ribeiro, Cristina

Online Information Review, 29 November 2011, Vol.35(6), pp.869-892 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-4527 ; E-ISSN: 1468-4535 ; DOI: 10.1108/14684521111193175

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cognitive styles and search engine preferences; Field dependence/independence vs holism/serialism

Natalie Clewley ; Sherry Y. Chen ; Xiaohui Liu

Journal of Documentation, 2010, Vol.66(4), p.585-603 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0418 ; DOI: 10.1108/00220411011052966

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Podcast search: user goals and retrieval technologies

Jana Besser ; Martha Larson ; Katja Hofmann

Online Information Review, 2010, Vol.34(3), p.395-419 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-4527 ; DOI: 10.1108/14684521011054053

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scholarly and professional journals in the digital environment

David Nicholas

Records Management Journal, 2010, Vol.20(3), p.291-300 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0956-5698 ; DOI: 10.1108/09565691011095319

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information searching behaviour of young Slovenian researchers

Polona Vilar ; Maja Žumer

Program: electronic library and information systems, 2011, Vol.45(3), p.279-293 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-0337 ; DOI: 10.1108/00330331111151593

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Internet apprehensiveness

Susskind, Alex M ; Stefanone, Michael A

Journal of Hospitality and Tourism Technology, 12 March 2010, Vol.1(1), pp.5-29 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1757-9880 ; DOI: 10.1108/17579881011022990

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 172  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1989  (9)
 2. 1989đến1995  (8)
 3. 1996đến2001  (24)
 4. 2002đến2008  (63)
 5. Sau 2008  (68)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Nicholas, David
 2. Jamali, Hamid
 3. Jansen, Bernard
 4. Spink, Amanda
 5. Kumar, Shiv

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...