skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Chen xóa Chủ đề: Experimental/Theoretical xóa Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Complete xóa Cơ sở dữ liệu: Emerald Insight xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Radio frequency identification technology: applications, technical challenges and strategies

Li, Suhong ; Visich, John K ; Khumawala, Basheer M ; Zhang, Chen

Sensor Review, 01 July 2006, Vol.26(3), pp.193-202 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0260-2288 ; E-ISSN: 1758-6828 ; DOI: 10.1108/02602280610675474

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Li, S.
  2. Khumawala, Basheer
  3. Zhang, C.
  4. Khumawala, Basheer M.
  5. Li, Suhong

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...