skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Neo-Liberalism xóa Cơ sở dữ liệu: ERIC (U.S. Dept. of Education) xóa Cơ sở dữ liệu: Emerald Insight xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Not learning in the workplace: austerity and the shattering of illusio in public service work

Colley, Helen

Journal of Workplace Learning, 29 June 2012, Vol.24(5), pp.317-337 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1366-5626 ; DOI: 10.1108/13665621211239868

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Feminine men and masculine women: in/exclusion in the academy

Atkins, Liz ; Vicars, Mark

Education + Training, 14 March 2016, Vol.58(3), pp.252-262 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0040-0912 ; E-ISSN: 1758-6127 ; DOI: 10.1108/ET-10-2015-0100

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Atkins, L.
  2. Atkins, Liz
  3. Vicars, Mark
  4. Duckworth, Francis Farrell and Phil, Vicky
  5. Colley, Helen

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...