skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Grynberg, Roman xóa Cơ sở dữ liệu: Emerald Insight xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mining taxation in Fiji

Grynberg, Roman ; Fulcher, Peter ; Dryden, Peter

International Journal of Social Economics, 01 January 1999, Vol.26(1/2/3), pp.79-108 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-8293 ; E-ISSN: 1758-6712 ; DOI: 10.1108/03068299910229514

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Grynberg, Roman
  2. Dryden, Peter
  3. Fulcher, Peter

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...