skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Emerald Insight xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The moderating effect of social roles on user behaviour in virtual worlds

Yeh, Nai-Ching ; Chuan-Chuan Lin, Judy ; Lu, Hsi-Peng

Online Information Review, 27 September 2011, Vol.35(5), pp.747-769 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-4527 ; E-ISSN: 1468-4535 ; DOI: 10.1108/14684521111176480

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Why users purchase virtual products in MMORPG? An integrative perspective of social presence and user engagement

Jin, Wei ; Sun, Yongqiang ; Wang, Nan ; Zhang, Xi

Internet Research, 03 April 2017, Vol.27(2), pp.408-427 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1066-2243 ; E-ISSN: 2054-5657 ; DOI: 10.1108/IntR-04-2016-0091

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

3DTV as a social platform for communication and interaction

Shin, Dong-Hee

Information Technology & People, 24 February 2012, Vol.25(1), pp.55-80 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-3845 ; E-ISSN: 1758-5813 ; DOI: 10.1108/09593841211204344

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The adoption of tele-presence systems

Park, Eunil

Kybernetes, 24 June 2013, Vol.42(6), pp.869-887 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0368-492X ; DOI: 10.1108/K-01-2013-0013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding the facilitators and inhibitors of individuals’ social network site usage

Huang, Hsin-Yi ; Chen, Po-Lin ; Kuo, Yu-Chen

Online Information Review, 13 February 2017, Vol.41(1), pp.85-101 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-4527 ; E-ISSN: 1468-4535 ; DOI: 10.1108/OIR-10-2015-0319

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The role of emotions and social influences on consumer loyalty towards online travel communities

Ruiz-Mafe, Carla ; Tronch, Jose ; Sanz-Blas, Silvia

Journal of Service Theory and Practice, 12 September 2016, Vol.26(5), pp.534-558 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2055-6225 ; E-ISSN: 2055-6233 ; DOI: 10.1108/JSTP-12-2014-0294

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The relationship between online campaigning and political involvement

Kruikemeier, Sanne ; van Noort, Guda ; Vliegenthart, Rens ; H. de Vreese, Claes

Online Information Review, 12 September 2016, Vol.40(5), pp.673-694 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-4527 ; E-ISSN: 1468-4535 ; DOI: 10.1108/OIR-11-2015-0346

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The influence of a virtual agent on web-users' desire to visit the company

Etemad-Sajadi, Reza

International Journal of Quality & Reliability Management, 01 April 2014, Vol.31(4), pp.419-434 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0265-671X ; E-ISSN: 1758-6682 ; DOI: 10.1108/IJQRM-05-2013-0077

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding music sharing behaviour on social network services

Lee, Dongwon ; Yejean Park, Jaimie ; Kim, Junha ; Kim, Jaejeung ; Moon, Junghoon

Online Information Review, 27 September 2011, Vol.35(5), pp.716-733 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-4527 ; E-ISSN: 1468-4535 ; DOI: 10.1108/14684521111176462

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From virtual worlds to reality

Lee, Yi-Hsuan ; Hsieh, Ying-Che ; Hsiao, Chan ; Lin, Chen-Hsiang

Information Technology & People, 03 April 2018, Vol.31(2), pp.557-577 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-3845 ; E-ISSN: 1758-5813 ; DOI: 10.1108/ITP-05-2017-0156

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding microblogging continuance intention

Mirkovski, Kristijian ; Jia, Yanli ; Liu, Libo ; Chen, Kun

Information Technology & People, 05 February 2018, Vol.31(1), pp.215-238 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-3845 ; E-ISSN: 1758-5813 ; DOI: 10.1108/ITP-07-2015-0168

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social Media and Public Relations: Eight New Practices for the PR Professional

Hazlett, Kirk;

Journal of Consumer Marketing, 25 January 2013, Vol.30(1), pp.88-89 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0736-3761 ; E-ISSN: 2052-1200 ; DOI: 10.1108/07363761311290867

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2012  (2)
 2. 2012đến2012  (1)
 3. 2013đến2013  (2)
 4. 2014đến2016  (3)
 5. Sau 2016  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Huang, Hsin-Yi
 2. Yeh, Nai-Ching
 3. van Noort, Guda
 4. Wang, Nan
 5. Kim, Junha

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...