skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 2.930  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Emerald Insight xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ad agency professionals' mental models of advertising creativity

Gergely Nyilasy ; Robin Canniford ; Peggy J. Kreshel

European Journal of Marketing, 2013, Vol.47(10), p.1691-1710 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0309-0566 ; DOI: 10.1108/EJM-11-2011-0651

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Controversial advertising: transgressing the taboo of gender-based violence

Gurrieri, Lauren ; Brace-Govan, Jan ; Cherrier, Helene

European Journal of Marketing, 11 July 2016, Vol.50(7/8), pp.1448-1469 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0309-0566 ; E-ISSN: 1758-7123 ; DOI: 10.1108/EJM-09-2014-0597

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social media and international advertising: theoretical challenges and future directions

Okazaki, Shintaro ; Taylor, Charles R

International Marketing Review, 15 February 2013, Vol.30(1), pp.56-71 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0265-1335 ; E-ISSN: 1758-6763 ; DOI: 10.1108/02651331311298573

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multichannel advertising: does print advertising affect search engine advertising?(Report)

Olbrich, Rainer ; Schultz, Carsten D.

European Journal of Marketing, Sept-Oct, 2014, Vol.48(9-10), p.1731-1756 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0309-0566

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The implementation of international advertising strategies

Fastoso, Fernando ; Whitelock, Jeryl

International Marketing Review, 25 May 2012, Vol.29(3), pp.313-335 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0265-1335 ; E-ISSN: 1758-6763 ; DOI: 10.1108/02651331211229787

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparing perceptions of marketing communication channels.(Report)

Danaher, Peter J. ; Rossiter, John R.

European Journal of Marketing, Jan-Feb, 2011, Vol.45(1-2), p.6-42 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0309-0566

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preliminary investigation of the communication effects of "taboo" themes in advertising

Sabri, Ouidade

European Journal of Marketing, 10 February 2012, Vol.46(1/2), pp.215-236 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0309-0566 ; E-ISSN: 1758-7123 ; DOI: 10.1108/03090561211189301

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparative advertising effectiveness in Latin America: evidence from Chile

Manzur, Enrique ; Uribe, Rodrigo ; Hidalgo, Pedro ; Olavarrieta, Sergio ; Farías, Pablo

International Marketing Review, 25 May 2012, Vol.29(3), pp.277-298 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0265-1335 ; E-ISSN: 1758-6763 ; DOI: 10.1108/02651331211229769

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Predicting handbill avoidance in Hong Kong and the UK

P. Prendergast, Gerard ; S.L. Tsang, Alex ; Cheng, Ranis

European Journal of Marketing, 04 February 2014, Vol.48(1/2), pp.132-146 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0309-0566 ; E-ISSN: 1758-7123 ; DOI: 10.1108/EJM-05-2011-0244

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How funny was that? Uncovering humor mechanisms

Spielmann, Nathalie

European Journal of Marketing, 2014, Vol.48(9/10), pp.1892-1910 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03090566 ; E-ISSN: 17587123 ; DOI: 10.1108/EJM-07-2012-0393

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advertising & The Business of Brands: An Introduction to Careers & Concepts in Advertising & Marketing

Parsons, Amy L.;

Journal of Consumer Marketing, 02 August 2011, Vol.28(5), pp.387-388 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0736-3761 ; E-ISSN: 2052-1200 ; DOI: 10.1108/07363761111150053

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The sponsorship-advertising interface: is less better for sponsors?

Carrillat, François A ; D'Astous, Alain

European Journal of Marketing, 30 March 2012, Vol.46(3/4), pp.562-574 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0309-0566 ; E-ISSN: 1758-7123 ; DOI: 10.1108/03090561211202611

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A study of visual puffery in fragrance advertising

Toncar, Mark ; Fetscherin, Marc

European Journal of Marketing, 10 February 2012, Vol.46(1/2), pp.52-72 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0309-0566 ; E-ISSN: 1758-7123 ; DOI: 10.1108/03090561211189239

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Attitude toward the advertising music: an overlooked potential pitfall in commercials

Craton, Lincoln ; Lantos, Geoffrey

The Journal of Consumer Marketing, 2011, Vol.28(6), pp.396-411 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07363761 ; DOI: 10.1108/07363761111165912

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Buy, boycott or blog

Kerr, Gayle ; Mortimer, Kathleen ; Dickinson, Sonia ; Waller, David S

European Journal of Marketing, 30 March 2012, Vol.46(3/4), pp.387-405 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0309-0566 ; E-ISSN: 1758-7123 ; DOI: 10.1108/03090561211202521

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conflict and advertising planning: consequences of networking for advertising planning

Grant, Ian ; Mcleod, Charlotte ; Shaw, Eleanor

European Journal of Marketing, 10 February 2012, Vol.46(1/2), pp.73-91 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0309-0566 ; E-ISSN: 1758-7123 ; DOI: 10.1108/03090561211189248

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Predicting what? The strengths and limitations of a test of persuasive advertising principles

Wright, Malcolm J

European Journal of Marketing, 08 February 2016, Vol.50(1/2), pp.312-316 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0309-0566 ; E-ISSN: 1758-7123 ; DOI: 10.1108/EJM-12-2015-0833

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparative advertising: citing or not the leading brand and its price

Dianoux, Christian ; Herrmann, Jean-Luc ; Zeitoun, Helen

Journal of Consumer Marketing, 21 June 2013, Vol.30(4), pp.345-354 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0736-3761 ; E-ISSN: 2052-1200 ; DOI: 10.1108/JCM-02-2013-0454

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Celebrity endorsement, brand credibility and brand equity

Spry, Amanda ; Pappu, Ravi ; Cornwell, T

European Journal of Marketing, 2011, Vol.45(6), pp.882-909 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03090566 ; DOI: 10.1108/03090561111119958

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Humor and cultural values in print advertising: a cross-cultural study

Hatzithomas, Leonidas ; Zotos, Yorgos ; Boutsouki, Christina

International Marketing Review, 22 February 2011, Vol.28(1), pp.57-80 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0265-1335 ; E-ISSN: 1758-6763 ; DOI: 10.1108/02651331111107107

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 2.930  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2.902)
 2. Toàn văn trực tuyến (1.447)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1977  (20)
 2. 1977đến1986  (90)
 3. 1987đến1996  (338)
 4. 1997đến2007  (766)
 5. Sau 2007  (1.716)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (2.921)
 2. Bình xét khoa học  (9)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. French  (5)
 2. German  (5)
 3. Arabic  (2)
 4. Spanish  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Chan, Kara
 2. Tadajewski, Mark
 3. Okazaki, Shintaro
 4. Phau, Ian
 5. Jack Rotfeld, Herbert

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...