skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Emerald Insight xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Women: segmenting the home fitness equipment market

Mckechnie, Donelda S ; Grant, Jim ; Korepina, Victoria ; Sadykova, Naila

Journal of Consumer Marketing, 30 January 2007, Vol.24(1), pp.18-26 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0736-3761 ; E-ISSN: 2052-1200 ; DOI: 10.1108/07363760710720957

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social marketing: strengthening company-customer bonds

Katsioloudes, Marios ; Grant, Jim ; Mckechnie, Donelda S

Journal of Business Strategy, 08 May 2007, Vol.28(3), pp.56-64 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0275-6668 ; E-ISSN: 2052-1197 ; DOI: 10.1108/02756660710746283

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...