skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Elsevier - Mosby (CrossRef) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heart transplantation in patients seventy years of age and older: A comparative analysis of outcome

Blanche, Carlos ; Blanche, Dominique A ; Kearney, Brenda ; Sandhu, Meenu ; Czer, Lawrence S.C ; Kamlot, Andreas ; Hickey, Ann ; Trento, Alfredo

The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, March 2001, Vol.121(3), pp.532-541 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-5223 ; E-ISSN: 1097-685X ; DOI: 10.1067/mtc.2001.112831

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Combined heart-kidney transplantation with single-donor allografts

Blanche, Carlos ; Kamlot, Andreas ; Blanche, Dominique A ; Kearney, Brenda ; Wong, Angela V ; Czer, Lawrence S.C ; Trento, Alfredo

The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 2001, Vol.122(3), pp.495-500 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-5223 ; E-ISSN: 1097-685X ; DOI: 10.1067/mtc.2001.115700

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heart transplantation with donors fifty years of age and older

Blanche, Carlos ; Kamlot, Andreas ; Blanche, Dominique A ; Kearney, Brenda ; Magliato, Kathy E ; Czer, Lawrence S.C ; Trento, Alfredo

The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, April 2002, Vol.123(4), pp.810-815 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-5223 ; E-ISSN: 1097-685X ; DOI: 10.1067/mtc.2002.120009

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Off-pump coronary surgery: Effect on early mortality and stroke

Cheng, Wen ; Denton, Timothy A ; Fontana, Gregory P ; Raissi, Sharo ; Blanche, Carlos ; Kass, Robert M ; Magliato, Kathy E ; Mirocha, James ; Trento, Alfredo

The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, August 2002, Vol.124(2), pp.313-320 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-5223 ; E-ISSN: 1097-685X ; DOI: 10.1067/mtc.2002.122304

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Radial artery harvesting for coronary bypass operations: Neurologic complications and their potential mechanisms

Denton, Timothy A ; Trento, Luca ; Cohen, Myles ; Kass, Robert M ; Blanche, Carlos ; Raissi, Sharo ; Cheng, Wen ; Fontana, Gregory P ; Trento, Alfredo

The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, May 2001, Vol.121(5), pp.951-956 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-5223 ; E-ISSN: 1097-685X ; DOI: 10.1067/mtc.2001.112833

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Twenty-year comparison of tissue and mechanical valve replacement

Khan, Steven S ; Trento, Alfredo ; Derobertis, Michele ; Kass, Robert M ; Sandhu, Meenu ; Czer, Lawrence S.C ; Blanche, Carlos ; Raissi, Sharo ; Fontana, Gregory P ; Cheng, Wen ; Chaux, Aurelio ; Matloff, Jack M

The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, August 2001, Vol.122(2), pp.257-269 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-5223 ; E-ISSN: 1097-685X ; DOI: 10.1067/mtc.2001.115238

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Trento, Alfredo
 2. Blanche, C
 3. Blanche, Carlos
 4. Trento, A
 5. Czer, Lawrence S.C.

theo chủ đề:

 1. Female
 2. Aged
 3. Adult
 4. Humans
 5. Male

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...