skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý thêm kết quả có thể có sẵn bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Polish xóa Cơ sở dữ liệu: Elsevier (CrossRef) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Komentarz do „Szczep Lactobacillus fermentum CECT5716 jest bezpieczny i dobrze tolerowany u niemowląt w wieku 1–6 miesięcy: randomizowane badanie kliniczne z grupą kontrolną” [Pediatria Polska 87 (2012) 656–666]

Albrecht, Piotr

Pediatria Polska, November 2012, Vol.87(6), pp.654-655 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-3939 ; DOI: 10.1016/j.pepo.2012.11.003

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dawkomierz „Kondiometer”

Reports of Practical Oncology & Radiotherapy, 2008, Vol.13, pp.16-19 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1507-1367 ; DOI: 10.1016/S1507-1367(08)70958-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wpływ wybranych czynników na rehabilitację logopedyczną chorych po całkowitym usunięciu krtani

Sokal, Wioletta ; Kordylewska, Magdalena ; Golusiński, Wojciech

Otolaryngologia Polska, 2011, Vol.65(1), pp.20-25 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0030-6657 ; DOI: 10.1016/S0030-6657(11)70623-0

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dostępność radioterapii w Wielkopolsce na tle całego kraju i Europy w latach 2008–2012

Cegielska, Marianna

Zeszyty Naukowe WCO, Letters in Oncology Science, July 2014, Vol.11(3), pp.37-44 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1734-0489 ; DOI: 10.1016/j.onko.2014.09.002

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...