skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Kiesel, Andrea xóa Chủ đề: Female xóa Cơ sở dữ liệu: Elsevier (CrossRef) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unconscious activation of task sets

Reuss, Heiko ; Kiesel, Andrea ; Kunde, Wilfried ; Hommel, Bernhard

Consciousness and cognition, September 2011, Vol.20(3), pp.556-67 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1090-2376 ; PMID: 21396830 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.concog.2011.02.014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intentional Binding is independent of the validity of the action effect's identity

Haering, Carola ; Kiesel, Andrea

Acta psychologica, October 2014, Vol.152, pp.109-19 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1873-6297 ; PMID: 25208843 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.actpsy.2014.07.015

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adaptive control of ideomotor effect anticipations

Pfister, Roland ; Kiesel, Andrea ; Melcher, Tobias

Acta psychologica, November 2010, Vol.135(3), pp.316-22 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1873-6297 ; PMID: 20875631 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.actpsy.2010.08.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adjustments of response speed and accuracy to unconscious cues

Reuss, Heiko ; Kiesel, Andrea ; Kunde, Wilfried

Cognition, January 2015, Vol.134, pp.57-62 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1873-7838 ; PMID: 25460379 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.cognition.2014.09.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kiesel, A
  2. Kiesel, Andrea
  3. Reuss, Heiko
  4. Reuss, H
  5. Kunde, W

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...