skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Yong xóa Tác giả/ người sáng tác: Jia, Dingxian xóa Cơ sở dữ liệu: Elsevier (CrossRef) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of lanthanide contraction on the mixed polyamine systems Ln/Sb/Se/(en+dien) and Ln/Sb/Se/(en+trien): Syntheses and characterizations of lanthanide complexes with a tetraelenidoantimonate ligand

Zhao, Jing ; Liang, Jingjing ; Pan, Yingli ; Zhang, Yong ; Jia, Dingxian

Journal of Solid State Chemistry, 2011, Vol.184(6), pp.1451-1458 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4596 ; DOI: 10.1016/j.jssc.2011.03.039

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solvothermal syntheses and characterizations of the first example of lanthanide selenidostannates prepared in mixed ethylene polyamines

Tang, Chunying ; Liu, Yun ; Wang, Fang ; Lu, Jialin ; Shen, Yali ; Zhang, Yong ; Jia, Dingxian

Inorganica Chimica Acta, April 1, Vol.429, p.67(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-1693

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thioarsenate anions acting as ligands: Solvothermal syntheses, crystal structures and characterizations of transition metal complexes of thioarsenate and polyethyleneamine ligands.(Report)

Han, Jingyu ; Liu, Yun ; Tang, Chunying ; Shen, Yali ; Lu, Jialin ; Zhang, Yong ; Jia, Dingxian

Inorganica Chimica Acta, April 1, 2016, Vol.444, p.36 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-1693 ; DOI: 10.1016/j.ica.2016.01.027

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solvothermal syntheses, and characterization of [ Ln(en) 4(SbSe 4)] ( Ln=Ce, Pr) and [ Ln(en) 4]SbSe 4·0.5en ( Ln=Eu, Gd, Er, Tm, Yb): The effect of lanthanide contraction on the crystal structures of lanthanide selenidoantimonates(V)

Jia, Dingxian ; Zhu, Aimei ; Jin, Qinyan ; Zhang, Yong ; Jiang, Wenqing

Journal of Solid State Chemistry, 2008, Vol.181(9), pp.2370-2377 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4596 ; DOI: 10.1016/j.jssc.2008.05.040

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solvothermal syntheses, crystal structures, and properties of new mercury(II)–thioantimonates(III) and a mixed-valent thioantimonate(III,V)

Tang, Weiwei ; Tang, Chunying ; Wang, Fang ; Chen, Ruihong ; Zhang, Yong ; Jia, Dingxian

Journal of Solid State Chemistry [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4596 ; DOI: 10.1016/j.jssc.2012.12.035

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heterometallic sulfide cluster [Ag6Sn6S20]10 −: Solvothermal syntheses and characterizations of silver thiostannates with lanthanide complex counter cations

Han, Jingyu ; Liu, Yun ; Lu, Jialin ; Tang, Chunying ; Wang, Fang ; Shen, Yali ; Zhang, Yong ; Jia, Dingxian

Inorganic Chemistry Communications, July 2015, Vol.57, pp.18-21 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1387-7003 ; DOI: 10.1016/j.inoche.2015.04.018

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Complexation of Sn2Se6 with lanthanide(III) centers influenced by ethylene polyamines: Solvothermal syntheses, crystal structures, and optical properties of lanthanide selenidostannates

Tang, Chunying ; Wang, Fang ; Chen, Ruihong ; Jiang, Wenqing ; Zhang, Yong ; Jia, Dingxian

Journal of Solid State Chemistry, August 2013, Vol.204, pp.70-77 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4596 ; DOI: 10.1016/j.jssc.2013.05.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New μ-SnTe4 and μ-Sn2Te6 ligands to transition metal: Solvothermal syntheses and characterizations of zinc tellurostannates containing polyamine ligands

Lu, Jialin ; Wang, Fang ; Shen, Yali ; Tang, Chunying ; Zhang, Yong ; Jia, Dingxian

Journal of Solid State Chemistry, August 2014, Vol.216, pp.65-72 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4596 ; DOI: 10.1016/j.jssc.2014.05.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhang, Yong
  2. Zhang, Y.
  3. Jia, Dingxian
  4. Jia, D.
  5. Jia, Dx

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...