skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý thêm kết quả có thể có sẵn bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.

Kết quả 1 - 20 của 128.461  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Elsevier (CrossRef) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editors / Publication Information

Appetite, 01 January 2016, Vol.96, pp.IFC-IFC [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/S0195-6663(15)00428-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editors / Publication Information

Appetite, 01 February 2017, Vol.109, pp.IFC-IFC [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/S0195-6663(16)30939-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editors / Publication Information

Appetite, 01 July 2016, Vol.102, pp.IFC-IFC [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/S0195-6663(16)30149-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editors / Publication Information

Appetite, 01 September 2014, Vol.80, pp.CO2-CO2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/S0195-6663(14)00267-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editors / Publication Information

Appetite, 01 October 2016, Vol.105, pp.IFC-IFC [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/S0195-6663(16)30308-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editors / Publication Information

Appetite, 01 May 2015, Vol.88, pp.CO2-CO2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/S0195-6663(15)00082-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Affiliated Societies

Appetite, 01 February 2013, Vol.61, pp.II-II [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/S0195-6663(12)00494-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editors / Publication Information

Appetite, 01 November 2017, Vol.118, pp.IFC-IFC [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/S0195-6663(17)31247-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editors / Publication Information

Appetite, 01 September 2015, Vol.92, pp.CO2-CO2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/S0195-6663(15)00305-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Calendar of Events

Appetite, February 2011, Vol.56(1), pp.225-225 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/S0195-6663(11)00007-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Affiliated Societies

Appetite, 2011, Vol.57(1), pp.309-309 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/S0195-6663(11)00495-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Affiliated Societies

Appetite, 01 July 2013, Vol.66, pp.II-II [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/S0195-6663(13)00140-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editors / Publication Information

Appetite, 01 July 2017, Vol.114, pp.IFC-IFC [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/S0195-6663(17)30627-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial Board / Publication Information

Appetite, April 2012, Vol.58(2), pp.IFC-IFC [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/S0195-6663(12)00042-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editors / Publication Information

Appetite, 01 January 2017, Vol.108, pp.IFC-IFC [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/S0195-6663(16)30838-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editors / Publication Information

Appetite, 01 August 2013, Vol.67, pp.IFC-IFC [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/S0195-6663(13)00175-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editors / Publication Information

Appetite, 01 December 2015, Vol.95, pp.IFC-IFC [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/S0195-6663(15)00420-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editors / Publication Information

Appetite, 01 May 2017, Vol.112, pp.IFC-IFC [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/S0195-6663(17)30312-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editors / Publication Information

Appetite, 01 June 2017, Vol.113, pp.IFC-IFC [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/S0195-6663(17)30476-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editors / Publication Information

Appetite, 01 October 2013, Vol.69, pp.IFC-IFC [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/S0195-6663(13)00326-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 128.461  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (118.862)
 2. Toàn văn trực tuyến (100.327)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1960  (2.958)
 2. 1960đến1974  (10.393)
 3. 1975đến1989  (33.454)
 4. 1990đến2005  (44.295)
 5. Sau 2005  (37.164)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (126.605)
 2. Bình xét khoa học  (1.308)
 3. Kỷ yếu hội nghị  (548)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Medicine  (29.258)
 2. Humans  (26.138)
 3. Anatomy & Physiology  (19.918)
 4. Animals  (16.327)
 5. Female  (15.756)
 6. Male  (15.740)
 7. Adult  (9.271)
 8. Diet & Clinical Nutrition  (8.993)
 9. Adolescent  (4.078)
 10. Feeding Behavior  (2.183)
 11. Diet  (1.624)
 12. Food Preferences  (1.595)
 13. Eating  (1.479)
 14. Obesity  (1.372)
 15. Energy Intake  (1.158)
 16. Food  (1.066)
 17. Food Intake  (822)
 18. Taste  (760)
 19. APPETITE  (719)
 20. Hunger  (530)
 21. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (124.720)
 2. French  (3.755)
 3. Spanish  (741)
 4. German  (694)
 5. Chinese  (547)
 6. Portuguese  (128)
 7. Japanese  (87)
 8. Dutch  (17)
 9. Russian  (15)
 10. Italian  (15)
 11. Norwegian  (11)
 12. Polish  (4)
 13. Persian  (2)
 14. Czech  (2)
 15. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Booth, D A
 2. Wardle, J
 3. Smith, G.P.
 4. Polivy, J
 5. Polivy, Janet

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...