skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Papageorghiou, A T xóa Cơ sở dữ liệu: Elsevier (CrossRef) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

I029 A PHENOTYPIC CLASSIFICATION FOR THE PRETERM BIRTH SYNDROME: RESULTS FROM THE INTERGROWTH‐21ST PROJECT

Barros, F. C. ; Victora, C. ; Papageorghiou, A. T. ; Ohuma, E. O. ; Bertino, E. ; Gravett, M. G. ; Altman, D. G. ; Purwar, M. ; Noble, J. A. ; Ruyan, P. ; Ismail, L. Cheikh ; Lambert, A. ; Carvalho, M. ; Jaffer, Y. A. ; Bhutta, Z. A. ; Kennedy, S. H. ; Villar, J.

International Journal of Gynecology & Obstetrics, October 2012, Vol.119, pp.S168-S168 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7292 ; E-ISSN: 1879-3479 ; DOI: 10.1016/S0020-7292(12)60059-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

I286 DEVELOPING A NEW, INTERNATIONAL EQUATION TO ESTIMATE GESTATIONAL AGE BY EARLY ULTRASOUND

Papageorghiou, A. T. ; Altman, D. G. ; Ohuma, E. O. ; Bertino, E. ; Gravett, M. G. ; Purwar, M. ; Noble, J. A. ; Ruyan, P. ; Ismail, L. Cheikh ; Barros, F. C. ; Lambert, A. ; Carvalho, M. ; Jaffer, Y. A. ; Kennedy, S. H. ; Villar, J. ; Bhutta, Z. A.

International Journal of Gynecology & Obstetrics, October 2012, Vol.119, pp.S233-S234 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7292 ; E-ISSN: 1879-3479 ; DOI: 10.1016/S0020-7292(12)60316-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

I179 THE INTERGROWTH‐21ST PROJECT: DESIGN, STANDARDISATION AND QUALITY CONTROL STRATEGIES

Kennedy, S. H. ; Altman, D. G. ; Purwar, M. ; Noble, J. A. ; Chamberlain, P. ; Knight, H. E. ; Ruyan, P. ; Ismail, L. Cheikh ; Barros, F. C. ; Lambert, A. ; Papageorghiou, A. T. ; Carvalho, M. ; Jaffer, Y. A. ; Bertino, E. ; Gravett, M. G. ; Bhutta, Z. A. ; Villar, J.

International Journal of Gynecology & Obstetrics, October 2012, Vol.119, pp.S205-S205 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7292 ; E-ISSN: 1879-3479 ; DOI: 10.1016/S0020-7292(12)60209-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

I379 EARLY FETAL GROWTH ACROSS DIFFERENT GEOGRAPHICAL REGIONS: ARE FETUSES SIMILAR IN THE 1ST TRIMESTER?

Villar, J. ; Papageorghiou, A. T. ; Ohuma, E. O. ; Altman, D. G. ; Gravett, M. G. ; Purwar, M. ; Noble, J. A. ; Ruyan, P. ; Ismail, L. Cheikh ; Barros, F. C. ; Lambert, A. ; Carvalho, M. ; Jaffer, Y. A. ; Bertino, E. ; Bhutta, Z. A. ; Kennedy, S. H.

International Journal of Gynecology & Obstetrics, October 2012, Vol.119, pp.S255-S256 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7292 ; E-ISSN: 1879-3479 ; DOI: 10.1016/S0020-7292(12)60409-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Barros, F.C.
  2. Barros, F. C.
  3. Purwar, M.
  4. Gravett, M.G.
  5. Ruyan, P.

theo chủ đề:

  1. Medicine

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...