skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Spanish xóa Cơ sở dữ liệu: Elsevier (CrossRef) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aproximación al estado actual de la proctología en Andalucía: resultados de una encuesta comunitaria

de La Portilla, Fernando ; Belda, Ricardo ; Gutiérrez, Gonzalo ; de La Rosa, Alberto ; Ruiz, Manuel ; Socas, María

Cirugia Espanola, 2006, Vol.79(3), pp.167-175 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-739X ; E-ISSN: 1578-147X ; DOI: 10.1016/S0009-739X(06)70844-2

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Belda, Ricardo
  2. De La Rosa, A.
  3. Belda, R.
  4. Socas, María
  5. Gutiérrez, G.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...