skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Elsevier (CrossRef) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A theory of openness for software engineering tools in software organizations

Munir, Hussan ; Runeson, Per ; Wnuk, Krzysztof

Information and Software Technology, May 2018, Vol.97, pp.26-45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-5849 ; E-ISSN: 1873-6025 ; DOI: 10.1016/j.infsof.2017.12.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A theory of distances in software engineering

Bjarnason, Elizabeth ; Smolander, Kari ; Engström, Emelie ; Runeson, Per

Information and Software Technology, February 2016, Vol.70, pp.204-219 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-5849 ; E-ISSN: 1873-6025 ; DOI: 10.1016/j.infsof.2015.05.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bridges and barriers to hardware-dependent software ecosystem participation – A case study

Wnuk, Krzysztof ; Runeson, Per ; Lantz, Matilda ; Weijden, Oskar

Information and Software Technology, November 2014, Vol.56(11), pp.1493-1507 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-5849 ; E-ISSN: 1873-6025 ; DOI: 10.1016/j.infsof.2014.05.015

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Test Overlay in an Emerging Software Product Line – An Industrial Case Study

Engström, Emelie ; Runeson, Per

Information and Software Technology, 2013, Vol.55(3), pp.581-594 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-5849 ; ISSN: 0950-5849 ; DOI: 10.1016/j.infsof.2012.04.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the Reliability of Mapping Studies in Software Engineering

Wohlin, Claes ; Runeson, Per ; Da Mota Silveira Neto, Paulo Anselmo ; Engström, Emelie ; Do Carmo Machado, Ivan ; De Almeida, Eduardo Santana ; Santana De Almeida, Eduardo

Journal of Systems and Software, 2013, Vol.86(10), pp.2594-2610 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0164-1212 ; ISSN: 0164-1212 ; DOI: 10.1016/j.jss.2013.04.076

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Three empirical studies on the agreement of reviewers about the quality of software engineering experiments

Kitchenham, Barbara Ann ; Sjøberg, Dag I.K ; Dybå, Tore ; Pfahl, Dietmar ; Brereton, Pearl ; Budgen, David ; Höst, Martin ; Runeson, Per

Information and Software Technology, August 2012, Vol.54(8), pp.804-819 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-5849 ; E-ISSN: 1873-6025 ; DOI: 10.1016/j.infsof.2011.11.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software product line testing - a systematic mapping study

Engström, Emelie ; Runeson, Per

Information and Software Technology, 2011, Vol.53(1), pp.2-13 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-5849 ; ISSN: 0950-5849 ; DOI: 10.1016/j.infsof.2010.05.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A systematic review on regression test selection techniques

Engström, Emelie ; Runeson, Per ; Skoglund, Mats

Information and Software Technology, 2010, Vol.52(1), pp.14-30 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-5849 ; ISSN: 0950-5849 ; DOI: 10.1016/j.infsof.2009.07.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Applying sampling to improve software inspections

Thelin, Thomas ; Petersson, Håkan ; Runeson, Per ; Wohlin, Claes

The Journal of Systems & Software, 2004, Vol.73(2), pp.257-269 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0164-1212 ; E-ISSN: 1873-1228 ; DOI: 10.1016/S0164-1212(03)00249-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Capture–recapture in software inspections after 10 years research––theory, evaluation and application

Petersson, Håkan ; Thelin, Thomas ; Runeson, Per ; Wohlin, Claes

The Journal of Systems & Software, 2004, Vol.72(2), pp.249-264 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0164-1212 ; E-ISSN: 1873-1228 ; DOI: 10.1016/S0164-1212(03)00090-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Confidence intervals for capture–recapture estimations in software inspections

Thelin, Thomas ; Runeson, Per

Information and Software Technology, 2002, Vol.44(12), pp.683-702 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-5849 ; E-ISSN: 1873-6025 ; DOI: 10.1016/S0950-5849(02)00095-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Usage-based reading—an experiment to guide reviewers with use cases

Thelin, Thomas ; Runeson, Per ; Regnell, Björn

Information and Software Technology, 2001, Vol.43(15), pp.925-938 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-5849 ; E-ISSN: 1873-6025 ; DOI: 10.1016/S0950-5849(01)00201-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Robust estimations of fault content with capture–recapture and detection profile estimators
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Robust estimations of fault content with capture–recapture and detection profile estimators

Thelin, Thomas ; Runeson, Per

Journal of Systems and Software, 06/2000, Vol.52(2-3), pp.139-148 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01641212 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0164-1212(99)00140-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards integration of use case modelling and usage-based testing

Regnell, Björn ; Runeson, Per ; Wohlin, Claes

The Journal of Systems & Software, 2000, Vol.50(2), pp.117-130 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0164-1212 ; E-ISSN: 1873-1228 ; DOI: 10.1016/S0164-1212(99)00084-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước2002  (3)
  2. 2002đến2009  (3)
  3. 2010đến2011  (2)
  4. 2012đến2014  (4)
  5. Sau 2014  (2)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...