skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Elsevier (CrossRef) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The (teaching) role of universities in the diffusion of the Internet

Goldfarb, Avi

International Journal of Industrial Organization, 2006, Vol.24(2), pp.203-225 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-7187 ; DOI: 10.1016/j.ijindorg.2005.11.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Internet adoption and usage patterns are different: Implications for the digital divide

Goldfarb, Avi ; Prince, Jeff

Information Economics and Policy, 2008, Vol.20(1), pp.2-15 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-6245 ; E-ISSN: 1873-5975 ; DOI: 10.1016/j.infoecopol.2007.05.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How did location affect adoption of the commercial Internet? Global village vs. urban leadership

Forman, Chris ; Goldfarb, Avi ; Greenstein, Shane

Journal of Urban Economics, 2005, Vol.58(3), pp.389-420 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-1190 ; E-ISSN: 1095-9068 ; DOI: 10.1016/j.jue.2005.05.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring the impact of artificial Intelligence: Prediction versus judgment

Agrawal, Ajay ; Gans, Joshua S ; Goldfarb, Avi

Information Economics and Policy, June 2019, Vol.47, pp.1-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-6245 ; E-ISSN: 1873-5975 ; DOI: 10.1016/j.infoecopol.2019.05.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geographic location and the diffusion of Internet technology

Forman, Chris ; Goldfarb, Avi ; Greenstein, Shane

Electronic Commerce Research and Applications, 2005, Vol.4(1), pp.1-13 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1567-4223 ; E-ISSN: 1873-7846 ; DOI: 10.1016/j.elerap.2004.10.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Goldfarb, A.
  2. Goldfarb, Avi
  3. Forman, Chris
  4. Greenstein, S.
  5. Forman, C.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...