skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Elsevier (CrossRef) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improved MIMO Quantitative Feedback Design in Matlab

Azvine, B. ; Wynne, R.J.

IFAC Proceedings Volumes, June-July 1996, Vol.29(1), pp.3714-3719

ISSN: 1474-6670 ; DOI: 10.1016/S1474-6670(17)58256-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparison of QFT with H∞ Using the IFAC93 Benchmark

Azvine, B. ; Wynne, R.J.

IFAC Proceedings Volumes, June-July 1996, Vol.29(1), pp.3720-3724

ISSN: 1474-6670 ; DOI: 10.1016/S1474-6670(17)58257-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Implementing the QFT Method in the MATLAB Environment

Azvine, B. ; Wynne, R.J.

IFAC Proceedings Volumes, July 1991, Vol.24(4), pp.335-340

ISSN: 1474-6670 ; DOI: 10.1016/S1474-6670(17)54294-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wynne, R.J.
  2. Azvine, B.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...