skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Elsevier (CrossRef) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The causes and consequences of Beslan: A commentary on Gerard Toal's placing blame: Making sense of Beslan

Gorenburg, Dmitry

Political Geography, 2009, Vol.28(1), pp.23-27 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0962-6298 ; DOI: 10.1016/j.polgeo.2009.01.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gorenburg, Dmitry
  2. Gorenburg, D.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...